Gilotyna mechaniczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 22.07.2014 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

Nr i data umowy o dofinansowanie

RPOP.01.01.02.16-238/10-00 z dnia 10.03.2014 r.

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce” w ramach działania 1.1.2. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka (Beneficjent Projektu)

zaprasza do składania ofert na:

Zakup gilotyny mechanicznej

  1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Urządzenie powinno spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone.

Moc 3 kW;  waga 1350 kg,  max. szerokość arkusza: 2000 mm,
max. grubość blachy: 0,5-2,0 mm,  kąt cięcia od 1 do 30 stopni

  1. Termin dostawy: najpóźniej do 31.08.2014 r.
  1. Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

  1. Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

  1. Termin złożenia oferty: do 29.07.2014 r.
  1. Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

Przemysław Materak

Właściciel

SitePromotor